בהצלחה בבחינות תשע"ח סמסטר א

הנחיות לנבחן

18 ינואר 2018
בהצלחה בבחינות

              הנחיות  לנבחן

 

מועדי הבחינות ומיקומן יתפרסמו לקראת הבחינות בלוח הבחינות שבאתר בית הספר>> 

 

רשימות הנבחנים וחדרי הבחינה - יפורסמו ביום הבחינה כחצי שעה לפני תחילתה בלובי הבניין בו מתקיימת הבחינה.

 

10 הדיברות לנבחן:

 

1.   חדר הבחינה:

על הנבחן להיבחן רק בחדר שבו שובץ.

 

 2.  כניסה לבחינה:

על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה. כניסה לאחר תחילת הבחינה תאושר במקרים מיוחדים ע"י המרצה ובתאום עם המזכירות. נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה ייחשב כמי שנבחן. נבחן שהחליט לא להבחן, לא יהיה  רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה. על התלמיד למלא את פרטיו האישיים על המחברת ולהחזירה לבוחן כולל שאלון הבחינה. ציונו בבחינה יהיה "נכשל".

 

 3.  תעודה מזהה:

בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח תעודה שאיננה כרטיס אשראי.

 

 4. א. תיקים וטלפונים:

עם כניסתו לחדר הבחינה יניח הנבחן בכניסה את חפציו : תיקים, טלפונים ואמצעי תקשורת  אלקטרונית אחרים, כשהם כבויים,  יתיישב במקום שנקבע לו על ידי המשגיח ויימנע משיחות. 

   

      ב. חומר כתוב:

במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה  עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר בכתב על ידי המורה.

 

      ג. מחשב:

חל איסור על שימוש במחשב בזמן הבחינה אלא אם כן אושרו לתלמיד התאמות לימודיות המתירות שימוש  במחשב. על שולחן הנבחן יימצאו רק שאלון הבחינה, מחברת הבחינה וכלי כתיבה.

 

5.  עיון בטופס הבחינה:

הנבחן יעיין בטופס הבחינה רק לאחר מתן רשות לכך מאת המשגיח.

 

6. מחברת בחינה:

בקבלו מחברת בחינה ימלא הנבחן את הפרטים הנדרשים על מחברת הבחינה במקום המיועד לכך בלבד. אין לכתוב את השם או כל פרט מזהה אחר בתוך מחברת הבחינה. נבחן המקבל יותר ממחברת בחינה אחת יציין על כל מחברת את מספרה מתוך מספר המחברות הכללי שבידו, לדוגמה: "מחברת 1 מתוך 2, מחברת  2 מתוך 2" וכו'. יש לכתוב את התשובות בעט כחול/שחור בכתב יד ברור ונקי.

 

7. טיוטה :

נבחן הבוחר לכתוב טיוטא יעשה זאת בעמודים הימניים   של  דפי מחברת הבחינה ויציין בראש העמוד טיוטה". לא ישתמש נבחן בטופס הבחינה או בכל נייר אחר לצורך כתיבת טיוטה.  אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.

 

8. לא יעזוב נבחן את מקומו ולא ישוחח עם זולתו במהלך הבחינה.  המבקש לפנות בבקשה או בשאלה ירים את ידו. כל מחברות הבחינה שבידי הנבחן תהיינה בפיקוחו ובאחריותו במשך כל הבחינה.

 

9.  יציאה מכתת הבחינה:  

נבחן היוצא מן החדר במהלך הבחינה לאחר שהורשה לעשות כן, חייב להפקיד את מחברותיו   ואת טופס הבחינה בידי המשגיח.  חל איסור להוציא מן החדר כל חומר הקשור לבחינה.

 

10. החזרת הבחינה :

בתום הבחינה יחזיר הנבחן את כל מחברות הבחינה יחד עם טופס הבחינה,(כולל טיוטא), ויקבל את התעודה המזהה מידי הבוחן. 

 

יש להישמע לכל הוראה הניתנת ע"י המשגיח בתוקף תפקידו.

נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראה זו ונספחיה, 

צפוי להפסקת בחינתו על ידי המורה ואף להעמדה לדין משמעתי.

 

בהצלחה בבחינות!

להורדה>

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive